1376

آغاز کار با سیتم های تحت DOS مالی و خصوصی

1383

آغاز برنامه نویسی سیستم های مالی و منابع انسانی در حوزه دولتی

1382

تاسیس شرکت با نام حساب سازان پارسیان

1384

اجرای پروژه های اتوماسیون مالی و اداری و توسعه آنان

تهیه و طراحی انواع سیستم های نرم افزاری

اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
خیابان شیخ مفید - کوچه سعدی جنوبی
بن بست باربد پلاک 62
کد پستی : 8164764455


تلفکس : 18 - 113 37 366 - 031

info@hesabsazanparsian.com