سیستم حقوق و دستمزد

امکانات و قابلیت ها

 • امکان استفاده یکپارچه با دیگر سیستم ها نظیر کارگزینی، حضور و غیاب و ...
 • امکان مشاهده احکام به ریز توسط کاربر حقوق برای دریافت یا عدم دریافت حکم از کارگزینی
 • قابلیت بازگشت حکم اشتباه از حقوق به کارگزینی
 • امکان رویت سرگذشت احکام
 • قابلیت رویت معوقه به صورت تفکیک و سرجمع
 • قابلیت پرداخت دیون به صورت جدا از معوقه
 • امکان تعریف چندین پرداخت در یک ماه
 • امکان حفظ سوابق تغییرات بخشنامه ها در فرمول های حقوق
 • قابلیبت ثبت تاریخچه خصوصی افراد مانند تعداد بیمه تکمیلی ، تعداد افراد تبعی و ... در غالب یک پرونده مجزا
 • قابلیت استفاده از چندین حساب بانکی به صورت یک جا
 • قابلیت تعریف و محاسبه انواع بیمه های تکمیلی و بیمه عمر با حالات مختلف
 • امکان دریافت احکام با تاریخهای متفاوت در یک ماه
 • قابلیت دریافت یک حکم با توجه به تاریخ صادره با همان ماه (شکست حکمی)
 • قابلیت قطعی کردن پرداختیهای حقوق جهت عدم تغییر
 • قابلیت معلق کردن معوقه در یک ماه و پرداخت آن در ماههای بعدی
 • ثبت معوقه فرمولی
 • محاسبه اتوماتیک وام و پس انداز
 • تعریف و اعمال تغییرات وام و پس انداز به صورت گروهی
 • قابلیت محاسبه پرداختی ها به صورت سالیانه
 • قابلیت دریافت اضافه کار از سیستم حضور و غیاب
 • قابلیت محاسبه اضافه کار با حالتها و فرمولهای مختلف
   

امکانات و قابلیت ها

 • قابلیت تعریف هرنوع پرداخت با فرمول های متفاوت در غالب سایر پرداختی اعم از ماده 50 ، پاداش و ....
 • قطعی کردن اضافه کار، سایر پرداختی ها و ماموریت
 • فرمول نویسی طبق آخرین مصوبات و بخشنامه های موجود
 • قابلیت تعریف کسورات در یک پرونده مجزا جهت تفکیک از وام و پس انداز
 • دریافت اتوماتیک ماموریت از سیستم حضورو غیاب
 • ثبت گواهی های قابل ارائه به بانک در غالب یک پرونده مجزا
 • انجام تغییرات سالیانه توسط خود کاربر
 • امکان دریافت گزارشات و خروجی های مربوط به مالیات و تعدیلات مالیاتی برای سازمان امورمالیاتی
 • امکان دریافت گزارش درخواست وجه و دیسکت وزارت امور اقتصاد و دارایی
 • امکان دریافت لیست‌های بیمه‌ در قالب گزارشات و یا دیسکت جهت ارسال به سازمان‌های مرتبط
 • امکان تعریف و طراحی انواع گزارش های لیستی،نموداری و آماری با ساختار و اطلاعات مورد نیاز کاربر
 • دریافت گزارش به تفکیک مراکز هزینه
 • امکان تهیه گزارشات سالیانه به ریز و کلیه پرداختی ها
 • امکان طراحی گزارشات توسط کاربر با فرمت دلخواه از قبیل DBF ، اکسل و ....
 • امکان دریافت گزارشات مقایسه ای برای مغایریت گیری آسان تر پرداختی ها
 • قابلیت مرور حقوق به صورت سالیانه و ماهیانه
 • ثبت ماموریت به صورت گروهی
 • محاسبه ماموریت طبق اخرین نقشه راهها
 • ارسال اطلاعات پرداختی های به‌طور مکانیزه به سیستم حسابداری و صدور اسناد مالی مرتبط

تهیه و طراحی انواع سیستم های نرم افزاری

اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
خیابان شیخ مفید - کوچه سعدی جنوبی
بن بست باربد پلاک 62
کد پستی : 8164764455


تلفکس : 18 - 113 37 366 - 031

info@hesabsazanparsian.com